นายธีระชัย    แสนแก้ว  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้วางเป้าหมายในการผลักดันให้ไทยเป็น " ครัวอาหารโลก"   โดยมุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร  ให้มีมาตรฐานและปลอดภัย   เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ     ซึ่งได้กำหนดมาตรการควบคุมการผลิต การประเมินผล ออกรับรองใบคุณภาพสินค้า  ตลอดจนมาตรการสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรให้เป็นระบบสากล

นายธีระชัย   กล่าวว่า   การดำเนินงานในการส่งเสริมให้สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศและแข่งขันได้ในเวทีโลก   ได้มอบหมายหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมวิชาการเกษตร   กรมปศุสัตว์ กรมประมง  กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันดำเนินการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เร่งรัดเกษตรกรผู้ผลิตให้เข้าสู่ระบบการตรวจรับรอง GAP   GMP และ HACCP     จัดให้มีระบบ Contact farmming ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรกับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ   รวมถึงปรับโครงสร้างหน่วยงานบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตของภาครัฐให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ    เพื่อให้สามารถรับรองได้ตามความต้องการของเกษตรกร   นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กทม.   จัดให้มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อตรวจวิเคราะห์ชนิด และปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร ที่จุดรวมสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสี่มุมเมือง  ตลาดไทย และ ตลาดปากคลองตลาด   ตลอดจนปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร เพื่อให้ผู้ผลิตได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับการบริโภค

            ทั้งนี้     การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)   เพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้   ในปี 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ได้กำหนดยุทธศาสตร์  และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร   ดำเนินการดังนี้  ระดับต้นน้ำ ให้มีการตรวจสอบปัจจัยการผลิต และสินค้าเกษตรที่ขอนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรได้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และบริโภคอาหารที่ปลอดภัย   ระดับกลางน้ำ เป็นขั้นตอนตรวจรับรองโรงงานแปรรูป โรงคัดบรรจุและโรงรม ตามมาตรฐาน GMP/HACCP เพื่อให้สินค้าเกษตรที่จะส่งออกเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ     ระดับปลายน้ำ เน้นการจัดทำระบบตรวจสอบย้อมกลับที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรของไทย